Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden YOU Company BV

Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover schriftelijk bevestigd door YOU Company BV. 

Annuleringsvoorwaarden gelden als volgt. Mocht onverhoopt een interventie (training, coaching of teamboost) op initiatief van de opdrachtgever niet plaatsvinden, dan kan tot 4 weken van tevoren per e-mail worden geannuleerd. Wij brengen dan € 250,00 (exclusief BTW) administratiekosten in rekening. Bij latere annulering zullen de geoffreerde kosten geheel in rekening worden gebracht. Indien de trainer of coach wegens ernstige oorzaak niet in staat is de training te verzorgen, dan zorgen wij voor vervanging, uiteraard met behoud van de vastgestelde kwaliteit. 

Auteursrechten van alle materialen van de trainingen berusten bij YOU Company BV, tenzij een andere auteursrechthebbende is aangewezen. 

Betalingen vragen wij in geval van coachingstrajecten 100% vooraf, na opdrachtbevestiging van de opdrachtgever. De eventuele locatie-, reis-, en parkeerkosten factureren wij na iedere sessie. Bij betalingen van trainingstrajecten vragen wij 50% vooraf, na opdrachtbevestiging van de opdrachtgever, echter uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training. En 50% direct na afloop van de training. In deze tweede factuur worden materialen, locatiekosten en reiskosten toegevoegd. De betalingstermijn is in beide gevallen 14 dagen. Indien het trainingstraject langer dan 2 maanden duurt, wordt vooraf 50% in rekening gebracht, na een maand wordt 25% gefactureerd en na afloop van het traject de resterende 25%. In deze laatste factuur worden materialen, locatiekosten en reiskosten toegevoegd. De administratiekosten, die voortkomen uit niet nakoming van deze voorwaarden, worden automatisch in rekening gebracht, met een minimum van € 45,00 (exclusief BTW) per keer. 

Geheimhouding is door ons verplicht van alle vertrouwelijke informatie waarvan wij, in het kader van de overeenkomst, kennis krijgen. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan, informatie die niet wordt verondersteld algemeen bekend te zijnen die voor derden slechts met medewerking van de opdrachtgever verkrijgbaar is. 

Incassokosten komen, zowel gerechtelijk als buiten gerechtelijk voor rekening van de opdrachtgever. YOU Company BV kan na het verstrijken van de betalingstermijn tot incasso overgaan. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. In dit geval zijn wij dan bevoegd om tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening gebracht worden van 1% per maand. Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons ter inning van onze vordering worden gemaakt. 

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 (exclusief BTW). 

Tarieven zijn bij het geven van de opdracht conform de offerte. De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en eventuele verblijfskosten van de trainers en alle locatiekosten en materialen voor de deelnemers, maar inclusief de reistijd voor de trainers. 

Toepasselijk recht is bij alle overeenkomsten het Nederlandse recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter. 

Totstandkoming van een opdracht kan door schriftelijke bevestiging aan YOU Company BV, getekend door de opdrachtgever of door een schriftelijke opdracht, verstuurd door de opdrachtgever (per post of per email), tenzij partijen in overleg kiezen voor een mondelinge overeenkomst. Aanvaarding brengt voor u met zich mee dat u de opdracht en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, er geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging. 

Een download van deze algemene voorwaarden vind je in dit document.